Bnabdídx lúa

Tal lii rcádxuu xi guɨnábdídxuu lodu, zac guɨnábdídxun, bchasi lo guiich ni zíad llanguétrɨ́, adrɨquiindii quixteeu chu liipaa, per zac guɨxeeldu correo xteniiu, ta chií rɨɨ́ quixteeduu ni guɨnabdídxuquɨ.

Target Image