Rɨ́ guɨdxeltu bald ra rrɨtrat xteen ladxnuu, laquɨ zɨc na gdó tɨch gdó, ro gdó, ro samiant,  ro zinroo ne laquɨ zɨc nagac Yablo ne Danguiia.

tɨch gdó
gdó

 

 

 

 

roo samiant
Yablo
dan
laanzinroo
zinroo
zinroo
zinroo
rosaguan
yulay
rozinroo
roo samiant
roo gdó