Chunií na Jeṣús. Rɨ́ gac guɨldetuu istoryrɨ́ lo xcelularuu, bxaatsi rɨ́.

Lliingán bɨn ni gubigrɨ. Rɨ́ gac guɨldetu istoryrɨ́ lo xcelularuu. Bxaatsi rɨ́.

Chi bɨdɨ́ Jesús pureb. Rɨ́ gac guɨldetu istoryrɨ́ lo xcelularuu. Bxaatsi rɨ́.

Ni bɨ́n tu bɨn samaria. Rɨ́ gac guɨldetu istoryrɨ́ lo xcelularuu. Bxaatsi rɨ́.

Ra guiich

n

Lo xcelularuu

Imagen